สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและพัฒนาการของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย เป็นเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์การพัฒนาสังคมไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (อดีต) และ ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 441

แชร์ข้อมูล ::