โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ให้กับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอัจฉริยะ  เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และคณะวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุดม  กลิ่นพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ในการนี้ได้มีการลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ   กับโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย นายอุดม  กลิ่นพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ นางพรปวีณ์  แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 394

แชร์ข้อมูล ::