MOU โดรน


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ณ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในพิธีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการ และคุณประยุทธ มณีโชติ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 430

แชร์ข้อมูล ::