อบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาหลักสูตรบัณชีบัณฑิต เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และคณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยาย มีนักศึกษา รุ่น 59 กลุ่ม 58 และรุ่น 59 กลุ่ม 33 เข้าร่วมอบรบโดยพร้อมเพรียง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 290

แชร์ข้อมูล ::