การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”


วันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

1. ผศ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิตต์   สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ Track 2 Engineering and Technology

2.อาจารย์ ดร.รัตนนุช  จันทร์เพ็ญ  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ Track 1 Science and Health Science

3. อาจารย์ อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ 

นำเสนอผลงานในระดับชาติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิตต์ ที่ได้รับรางวัล “The best oral presentation” Track 2 Engineering and Technology จากการนำเสนอในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 40

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th