การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยระบบพี่เลี้ยง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยระบบพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการผ่านการจัดระบบพี่เลี้ยง และมีอาจารย์เข้าร่วม 15 คน ซึ่งมีอาจารย์ที่พร้อมส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมากกว่า 30%


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 44

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th