การวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิว


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์ฯ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์ฯหลักสูตรในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 47

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th