DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1


16 ธันวาคม 61 นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ “ DRU OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1” ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สำหรับการจัดงาน DRU OTOP แฟร์ ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับการ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องของการร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโอทอป เป้าหมายของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรม 2 วันคือวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.30 น.มีผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ให้ความสนใจจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 50 ราย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 354

แชร์ข้อมูล ::