การพัฒนาSoft Skills นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2566  ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดโครงการพัฒนา Soft Skills นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิศวกรสังคม) ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิศวกรสังคมและแนวทางการประยุกต์ใช้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และคณะ เป็นวิทยากร  ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 37

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th