การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยความรับผิดชอบของ ผศ.ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566   โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม 12 ทีม ทีมละ 2 คน รวม 24 คน และคุณครูอีก 12 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาคาร ชั้น ห้อง 546 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 30

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th