พิธีมอบวุฒิบัตร


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงผลงานของนักศึกษาจากกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 291

แชร์ข้อมูล ::