อบรมมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์


อบรมเชิงปฏิบัติการ : มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบภาระงานสอน งานวิจัยและหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม :: 317

แชร์ข้อมูล ::