การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมบริการวิชาการ ตามพระบรมราโชบาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพครู วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

โดยการทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ทางวัดจากแดง ภายใต้การประสานงานของพระอาจารย์มหาประนอม และผู้ช่วยอธิการบดี อ.ภัทรพล โดย มอบหมายให้ อ.ว่าที่ร.ต. สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ได้จัดทำโครงการ แล้วนำคณะวิทยากร ประกอบด้วย รองคณบดี อ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุทธวัฒนะ อ.ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล และ อ.ณิชา ชำนิยนต์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Active Learning , Infographic , E-Learning 
ในวันที่ 7 และ 21 ธ.ค. 2561


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 352

แชร์ข้อมูล ::