คณะครุศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0


ขอเรียนเชิญ คุณครูทุกท่าน มาร่วมพัฒนาตนเอง ด้วยการสร้างนวัตกรรม การวิจัย และขั้นตอนการทำผลงานทางวิชาการกันค่ะ รับจำนวน 40 ที่นั่ง คลิกเพื่อลงทะเบียน 

หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  สร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว (Digital Disruption)
2.  ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้


รายละเอียดชื่อวิชา/โมดูล
1. แนวโน้มการบริหารจัดการชั้นเรียน
2. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
4. ปฏิบัติการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 185

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th