ภาพการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส


ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในงานวิจัยด้านอาหาร   ในวันที่  28-29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ อาคาร 1 ชั้น 5  ห้อง 155   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 355

แชร์ข้อมูล ::