การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาชีพราชการ


วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาชีพราชการ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  โดยวิทยากร คุณชญาณิศ กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และอาจารย์ศราวิน  ชิณวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่อาชีพรับราชการ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 866

แชร์ข้อมูล ::