สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทย


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย “กิจกรรมประกวดคัดลายมือตัวอักษรไทย” โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์   อาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี  และอาจารย์วิมลวรรณ  ขอบเขต เป็นผู้ตัดสินการประกวด ณ หัองประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา 2127 อาคาร 2 ชั้น 12 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::