มส. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ฯ


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคุณนันทพงศ์ นวลแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัทโลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพรัะเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 43

แชร์ข้อมูล ::