โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชิดหุ่นละครเล็ก


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเชิดหุ่นละครเล็ก วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะสิปปธรรมคำนาย มาเป็นวิทยากรซึ่งประกอบด้วย 
1. นายนพดล หงษ์สีสกุล
2. นายเฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรื่องกุล
3. นายธีรพันธ์ คำไล้
4. นายเฉลิมพล เสียงเสนาะ
5. นายพลายชุมพล อักษรณรงค์
6. นางสาว สุรีรัตน์ เก่งนอก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 428

แชร์ข้อมูล ::