มส. จัดโครงการ ศิลปินแห่งชาติกับการต่อยอด Soft Skill


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ สตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปินแห่งชาติกับการต่อยอด Soft Skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรทางสังคม" โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมและสื่อผสม) ปี พ.ศ. 2540
2. ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2555
3. อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2557
4. อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี พ.ศ. 2552
5. อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) ปี พ.ศ. 2556
6. อาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) ปี พ.ศ. 2564
มาร่วมให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในศิลปะแขนงต่างๆ ให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องสัมนาย่อย อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 191

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th