มส. จัดโครงการอบรม "การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค"


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค" โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และ นางณปภัช รัตนสุต นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 210

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th