มส. จัดประชุมกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ในคณะเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 341

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th