อบรมหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมี ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 393

แชร์ข้อมูล ::