มส. จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย โดย ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 44 สถาบันจากทั่วประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละระดับชั้น

ผลการประกวด ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงเฌอฟ้า เลอธนโชติ โรงเรียนเผดิมศึกษา

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงศวรรดา ด่านตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงตมิสา สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)

รางวัลชมเชย เด็กหญิงวชิรฎา อุบลจินดา โรงเรียนบ้านบางกะปิ

รางวัลชมเชย เด็กหญิงนภสร ทองนาค โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

รางวัลชมเชย เด็กหญิงธนภร สุปะกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 นางสาวเกศรา อดิศักดิ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงแทนฤทัย พันธุมณี โรงเรียนราชินีบน

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงธาราทิพย์ กำแพง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รางวัลชมเชย เด็กชายฉัตรชัย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รางวัลชมเชย เด็กหญิงนราวดี เกินชัย วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รางวัลชมเชย เด็กหญิงณิชมน นุ่มน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 นางสาวอภิชาดา ศุภวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลที่ 2 นายวรพัฒณ์ บุญชู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลที่ 3 นางสาวชิยากร นิลโพธิ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย นางสาวเบญญาภา แสนสุรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย นางสาวนรีรดา กรัดภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลชมเชย นายนาราธิป แสสินธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 นางสาวกาญจณิการ์ สุระยอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลที่ 2 นางสาวกวินทิพย์ วิสมกา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลที่ 3 นางสาวกนกกร กามูณี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย นางสาวนวพรรษ วิหาจันโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รางวัลชมเชย นางสาวนาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย นางสาวพัทธนันท์ เกื้อกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 361

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th