อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการ


วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ : บทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศักยภาพหลักสูตรและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง, รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ไชยชาญกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจียทร์, รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วณศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ บรรยายและให้ความรู้ แนะแนวทางหลักการเขียนผลงานทางวิชาการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ แก่ประธาน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 439

แชร์ข้อมูล ::