การประเมินค่างานเพื่อการขอกำหนดระดับตำแหน่ง


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่าเงินเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อาจารย์เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานตามประเภทตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 652

แชร์ข้อมูล ::