มรธ. เข้าพบรองเจ้าอาวาสวัดจากแดง


อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าพบ พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินงานติดตามหลังจากที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับวัดจากแดง โดยได้ความดังรายละเอียดต่อไปนี้  1) วัดจากแดงมีความพร้อมที่อบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการจัดการ ขยะประเภทรูปแบบต่างๆ โดยใช้แนวทางพุทธศาสนาในการอบรม ซึ่งสามารถรองรับการอบรมได้คราวละไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 รุ่น และใช้เวลาอบรม รุ่นละ 4 ครั้งๆ ละ 8 ชั่วโมง (เช้าบรรยาย – บ่ายปฏิบัติ) 2) ภิกษุมีความต้องการเพิ่มพูลทักษะความรู้ในวิชาชีพครู เน้นในเรื่องของการถ่ายทอด เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าอบรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัย จะได้นำข้อเสนอนี้ดำเนินการต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 417

แชร์ข้อมูล ::