โครงการบรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการบรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี  และการประกวดภาพวาดระบายสี “250 ปี ทณบุรีศรีมหาสมุทร” โดยวิทยากร  คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคุณมงคล พรสิริภักดี นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อ “250 ปี กรุงธนบุรี” โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปและสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน ให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม  โดย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 524

แชร์ข้อมูล ::