ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล


วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายโอภาส อังวรกุล ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ โครงการประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” จัดโดย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 377

แชร์ข้อมูล ::