วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๑ ปี


เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของธงชาติไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๕ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น "ธงไตรรงค์" สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ธงชาติไทยในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 348

แชร์ข้อมูล ::