แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดโครงการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พระกิตติวิมลเมธี (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์ บทธัมมนิยามและบทปรมินทรมหาภูมิพลอตุลยเตชมหาราชัสส ปัตติทานคาถา ทอดผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพล วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘ ๓๐.น เป็นต้นไป Cr.Pr.dru


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 404

แชร์ข้อมูล ::