องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ และพัฒนาสร้างเสริมงานวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, โครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบิดจากข้างใน ให้คำปรึกษากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพครูในอนาคต

 

ในตอนบ่าย องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการของชุมชนย่านกะดีจีน พบว่าพื้นที่ 6 ชุมชนในย่านกะดีจีน ได้แก่ ชุมชนโรงคราม ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนกุฎีจีน มีความต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีศาสนสถานสำคัญตั้งอยู่จำนวนมาก ทั้งยังมีความหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน จึงได้เข้าไปจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ซึ่งเริ่มใช้จริงในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจิตอาสา เพื่อทำคุณประโยชน์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 437

แชร์ข้อมูล ::