โครงการรู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการรู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงความรู้เบื้องต้นในการสัมภาษณ์งาน แนวทางและเทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 304

แชร์ข้อมูล ::