การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการพัฒนา แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะแผนงานด้านนวัตกรรมระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุมิ ณ ห้องพักรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 429

แชร์ข้อมูล ::