การสร้างสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้เกมเพื่อการศึกษา


เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้เกมเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน”  โดยมี ผศ.ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล และผศ.วรรณนภา โพธิ์ผลิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ความเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยนำเกมการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา 2122, 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 327

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th