ประชุมหารือแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยได้รับการติดต่อประสานจากบริษัท ICON SIAM เพื่อหารือแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย โดยประสานเชิญประธานแขวงทั้ง 7 แขวงในเขตธนบุรีและเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประชุมหารือ ประธานแขวงและเจ้าของผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมหารือรับฟังการนำเสนอ และแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อวางจำหน่ายใน ICON SIAM โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 294

แชร์ข้อมูล ::