SAR22 การทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะ การจัดทำร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะ การจัดทำร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2564 (SAR22) ณ โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 208

แชร์ข้อมูล ::