“บุหงา รำไป” งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ในชื่องาน “บุหงา รำไป” ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ 1.ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย คณะครุศาสตร์ 2.ผศ.ดร.พัชรี ปิยภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ 3.อ.ธวัช แก้วอนันต์ 4.อ.นันทิยา ลิมปิวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 5.อ.สุกฤตา อภิชัยชูพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.คุณกาญจน บุญเพิ่มวิทยา กลุ่มตรวจสอบภายใน การจัดงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ พิธีมุทิตาจิต เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และงานเลี้ยง เวลา 17.00-21.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือกรุงเทพ

เวลา 13.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เสร็จแล้ว เป็นการแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางเบญจกาย โดยนายไตรรัตน์ ร่วมดำริห์ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นางสาวเสาวลักษ์ แสงแก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำกองพัฒนานักศึกษา ต่อจากนั้นเป็นการขับเสภาแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสร็จแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้น แขกผู้เกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาเข้ามอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะนักดนตรีไทยธนาคารออมสิน สาขาใหญ่ บรรเลงดนตรีไทยตลอดทั้งพิธี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 902

แชร์ข้อมูล ::