SCIDRU ร่วมกับ พช.สมุทรปราการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ร่วมประชุมกับนางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งคล้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ประชุมหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทองกรวยเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์กล้วยนาบ และกลุ่มน้ำพริกปลาสลิดศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดสมุนไพร

ในที่ประชุมมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงกลุ่มจะต้องดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 -30 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อไป 

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่า และเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลางและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 164

แชร์ข้อมูล ::