อบรมการพัฒนาครูแบบมุ่งเน้นทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต: ระยะที่ 1


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาครูแบบมุ่งเน้นทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต: ระยะที่ 1 การระบุช่องว่างของทักษะ"  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 523

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th