หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 นำโดย อ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้แก่ 1.รศ. ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ 2.รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต 3.ผศ. ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 4.ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ และ 5. อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในโครงการดังกล่าว


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 775

แชร์ข้อมูล ::