การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ


เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีความพร้อมในด้านวิชาการและการจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะฯ โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และแนะนำนักศึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศรี  นิตยฤกษ์  อาจารย์มาลัย  นิลพงษ์ และอาจารย์เชิด  ศศิภัทรกุล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 431

แชร์ข้อมูล ::