โครงการ English Camp and International Camp 2018


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ English Camp and International Camp 2018 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านฐานกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนอีกด้วย   ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 368

แชร์ข้อมูล ::