โครงการบำเพ็ญพระราชกุศล ร.9


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวบทกลอนอาเศียรวาท จากนั้น ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ขับกลอนถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่ประธานสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธี พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบุปผาราม สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีและตัวแทนผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ทอดผ้ามหาบังสุกุล ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยทานและถวายภัตตาหารเพลแด่ประธานสงฆ์ ตัวแทนผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเพล ตัวแทนคณาจารย์บุคลากรถวายเครื่องไทยทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมบำเพ็ญเพียร ทางจิตอุทิศถวาย แด่รัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ผู้เข้าร่วมพิธีกราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 145

แชร์ข้อมูล ::