SCIDRU ติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมฟังการอภิปรายและปฏิบัติการ  การพัฒนาผลงานวิชาการสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และ การบูรณาการผลงานวิชาการสู่การจัดการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 113

แชร์ข้อมูล ::