SCIDRU-U2T “ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก”


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก” ให้กับประชาชนในชุมชน แขวงคูหาสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเรืองรอง ฉันทรุจิวงค์ และคุณสายัณห์ สอนพาที มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตะกร้าสานทรงกลมและตะกร้าสานทรงเหลี่ยม เพื่อพัฒนาสัมมาชีพให้ประชาชนในชุมชนแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::