SCIDRU-U2T“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสุขภาพ”


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสุขภาพ” ให้กับประชาชนในชุมชน แขวงคูหาสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ อาจารย์เมธาวี อุตตสุรดี และนางสาววิลาสินี ปานนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ ได้แก่ สบู่เดคูพาด สบู่ทูโทนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาสัมมาชีพให้ประชาชนในชุมชนแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::