SCIDRU-U2T การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา” ให้กับประชาชนในชุมชน แขวงคูหาสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว และ ผศ.กิติยา โต๊ะทอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกระถางต้นไม้จากผักตบชวา การทำหูหิ้วแก้วน้ำ และถุงใส่ผลไม้จากผักตบชวา โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์โดยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการกำจัดผักตบชวา และสามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทาง อันจะนำมาซึ่งการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 65

แชร์ข้อมูล ::