SCIDRI-U2T ลดการใช้พลาสติกด้วยผ้าเคลือบไขผึ้ง


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลดการใช้พลาสติกด้วยผ้าเคลือบไขผึ้ง” ให้กับประชาชนในชุมชน แขวงคูหาสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัตนนุช  จันทร์เพ็ญ และอาจารย์วงจันทร์  นุ่นคง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการทำผ้าเคลือบไขผึ้ง ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกทดแทนการใช้พลาสติก  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติก รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติก สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 160

แชร์ข้อมูล ::