การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2565


     กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายงบประมาณ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ครั้งที่ 1/2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.โดยมีคุณธวัชชัย กิจรัตนะกุล เป็นประธานในที่ประชุม

     การประชุมคณะอนุกรรมการสภาฯ มีวาระการประชุม เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายได้คงคลัง เพื่อก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเหตุเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโอนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: กองนโยบายและแผน

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::